Elektroniczny system naboru do Żłobków Miejskich w Toruniu.

Zasady naboru

Zasady rekrutacji dzieci do Żłobków Miejskich w Toruniu w ramach projektu Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas" znajdują się tutaj

Zasady rekrutacji do Żłobka nr 4 znajdują się tutaj

Słowniczek:

Żłobek główny – żłobek pierwszego wyboru.

Żłobek alternatywny – żłobek kolejnego wyboru.

Rodzic – rodzice dziecka (matka, ojciec), opiekunowie prawni oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Miejsce zamieszkania - miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejscem zamieszkania dziecka jest mieszkanie u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Aplikacja / system – elektroniczny system naboru do żłobków.

Lista wniosków przyjętych – lista dzieci, które w trakcie rekrutacji otrzymały miejsce w żłobku.

Lista wniosków rezerwowa – lista dzieci, które spełniają wszystkie kryteria, ale nie uzyskały miejsca w żadnym żłobku z powodu braku miejsc.

Lista wniosków nieprzyjętych – lista dzieci, które nie spełniły żądanych kryteriów.

Lista wniosków oczekujących – lista dzieci, których wnioski zostały złożone po bieżącej rekrutacji i oczekują na rekrutację w roku następnym.

Nabór główny – jednorazowe przyjęcie do żłobka większej liczby dzieci.

Nabór wniosków – przyjmowanie wniosków od 1 maja danego roku do 30 kwietnia roku następnego.

Rekrutacja - trwa od 1 maja do 15 maja danego roku i obejmuje wnioski złożone w roku poprzednim oraz do dnia 30 kwietnia danego roku.

Usunięcie wniosku z systemu – przeniesienie wniosku do archiwum bez możliwości przywrócenia do systemu, ale z możliwością udostępniania danych w celach statystycznych.

ZASADY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja do Żłobków Miejskich w Toruniu odbywa się za pomocą systemu dostępnego na stronie www.zlobek.um.torun.pl
 2. System rekrutacji oparty jest o kryteria naboru określone w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w statutach żłobków.
 3. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka odbywa się w systemie ciągłym – całorocznym.
 4. Nabór główny ma miejsce od dnia 01 września danego roku.
 5. W momencie pojawienia się wolnego miejsca w danej grupie wiekowej w trakcie trwania roku szkolnego, dyrektor decyduje o przyjęciu dziecka z listy wniosków oczekujących w systemie.
 6. Do Żłobka w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Toruń, których rodzice pracują zawodowo lub uczą się w systemie dziennym.
 7. Rodzic chcący zapisać dziecko do żłobka loguje się w systemie:
  • wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka,
  • wskazuje wybrany żłobek główny oraz kolejne żłobki alternatywne,
  • drukuje wypełniony wniosek w formacie pdf., który  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów składa, w celu zatwierdzenia, w ciągu 7 kolejnych dni roboczych wyłącznie do żłobka głównego.
 8. W przypadku braku dostępu do Internetu, na prośbę rodzica, zapisu może dokonać uprawniony pracownik żłobka w godzinach pracy administracji.
 9. Przyjęcie dziecka do żłobka uzależnione jest od:
  • ilości uzyskanych punktów w procesie rekrutacji,
  • ilości wolnych miejsc w poszczególnym żłobku oraz w danej grupie wiekowej.
 10. Do żłobka przyjmowane są dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. 
 11. Dzieci przyjmowane są do dwóch grup wiekowych:
  I grupa – od ukończenia 20 tygodnia życia do 12 miesiąca
  II grupa - powyżej 12 miesiąca do 3 lat
  Dopuszcza się przesunięcie granicy wiekowej w poszczególnych grupach oraz tworzenie grup mieszanych wiekowo.
 12. Rodzic ma obowiązek w okresie od 1 do 30 kwietnia danego roku, do godziny 15.00 osobiście potwierdzić wolę zapisania dziecka do żłobka głównego oraz dokonać ewentualnych zmian w złożonej dokumentacji.
 13. Niedopełnienie przez rodzica obowiązku, o którym mowa w ust. 12 skutkuje anulowaniem wniosku, tj. usunięciem go z listy wniosków oczekujących.
 14. W dniu 15 maja danego roku (bądź kolejnym dniu roboczym, jeśli 15 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy), do godz. 15:00, komisja rekrutacyjna każdego żłobka wywiesza:
  • listę dzieci przyjętych,
  • listę rezerwową.
 15. W ciągu 3  dni roboczych, licząc od dnia wywieszenia list, rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka bądź wolę pozostawienia dziecka na liście rezerwowej, wypełniając osobiście w żłobku odpowiedni formularz. Brak potwierdzenia przez rodzica woli przyjęcia dziecka do żłobka / pozostawienia na liście rezerwowej jest równoznaczne z nieprzyjęciem dziecka lub usunięciem z listy rezerwowej.
 16. Wnioski złożone po 30 kwietnia danego roku biorą udział w kolejnej rekrutacji.
 17. Dzieci kontynuujące uczęszczanie do żłobka nie biorą udziału w ponownej rekrutacji.

KRYTERIA NABORU:

KRYTERIA brane pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym do Żłobków Miejskich w Toruniu:

L.p. Kryteria Punktacja Wymagane dokumenty Uwagi  
1. Wielodzietność rodziny

Punktacja ustalana corocznie

Punktacja w roku szkolnym 2019/2020

            30

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór nr …..) Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
2. Niepełnosprawność dziecka

Punktacja ustalana corocznie

Punktacja w roku szkolnym 2019/2020

            30

orzeczenie o niepełnosprawności Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
3. Termin złożenia wniosku Punktacja przyznawana na podstawie ilości złożonych wniosków (osoba pierwsza otrzyma max ilość punktów) i jest równa liczbie zatwierdzonych wniosków. Każda kolejna osoba otrzyma o 1 punkt mniej)    
4. Aktualne uczęszczanie rodzeństwa dziecka do żłobka

Punktacja ustalana corocznie

Punktacja w roku szkolnym 2019/2020

           5

   
5. Dziecko objęte opieką poradni specjalistycznej

Punktacja ustalana corocznie

Punktacja w roku szkolnym 2019/2020

           20

zaświadczenie o objęciu opieką poradni specjalistycznej, zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem diety lub alergii pokarmowej  
6. Samotne rodzicielstwo

Punktacja ustalana corocznie

Punktacja w roku szkolnym 2019/2020

            15

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu; oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór nr ….)  
7. Zamieszkanie na terenie Gminy Miasta Toruń     Zgodnie ze statutami Żłobków Miejskich w Toruniu w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Toruń
8. Zatrudnienie rodzica/opiekuna prawnego pracującego zawodowo lub uczącego się w systemie dziennym.   zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w systemie dziennym lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego Zgodnie ze statutami Żłobków Miejskich w Toruniu w pierwszej kolejności przyjmowane są których rodzice/opiekunowie prawni pracują zawodowo lub uczą się w systemie dziennym.